POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych przez eFitness SA z siedzibą w Poznaniu (dalej: „eFitness”).

 2. Administratorem danych osobowych jest eFitness SA w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334295, posiadająca numer NIP: 7822482230, numer REGON: 301209678 (zwana dalej także: „Administratorem”).

 3. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Filipa Jeske, pod numerem telefonu +48 61 666 12 88, pisemnie na adres siedziby spółki: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, bądź wysyłając e-mail na adres [email protected].

 4. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez eFitness, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.efitness.pl.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018.1000 ze zm.), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).

 6. Wyrażenia użyte w Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie systemu eFitness, chyba że okoliczność przeciwna wynika z Polityki Prywatności.

§ 2. Zakres zbieranych danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji w celu skorzystania z usług udostępnianych przez eFitness, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez EFITNESS może skutkować niemożnością świadczenia przez eFitness na rzecz Użytkownika usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. Dla realizacji umowy i skorzystania z poszczególnych Usług, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:

  1. udział w szkoleniu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa klubu, stanowisko;

  2. newsletter: adres e-mail;

  3. formularz kontaktowy: adres e-mail.

 1. Ponadto, wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, eFitness może przetwarzać inne, podane przez Użytkownika dane osobowe, wskazane w treści formularza kontaktowego na stronie internetowej www.efitness.pl, takie jak: liczba posiadanych klubów.

§ 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:

 2. związanych z zawarciem i realizacją umowy/umów oraz świadczeniem Usług, a zwłaszcza usług szkoleniowych, w tym kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z ich realizacją (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. rozpatrywaniem skarg, reklamacji i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi na nie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora – prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 5. zapobiegania nadużyciom i oszustwom – zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie świadczonych Usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 6. marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w prawnie uzasadnionym celu, tj. promowania prowadzonej przez Administratora działalności, a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu produktów i usług Administratora (zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody w zakresie danych, o których mowa w § 2 ust. 4 powyżej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 7. newslettera w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 8. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Administratora, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 9. statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług
  do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania
  z usług, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu – posiadanie ww. informacji pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 10. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 11. Ponadto, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, Administrator przetwarza jego dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, za pomocą których zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach.

§ 4. Udostępnianie danych osobowych

Powierzone Administratorowi dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, informatyczną i świadczącym usługi cloud. Dane te mogą zostać również przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 5. Pliki cookies

 1. eFitness jest uprawniona do gromadzenia danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym Urządzeniu Użytkownika.

 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z usług eFitness tak, aby możliwe było np. korzystanie bez konieczności ponownego logowania się. eFitness zbiera zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

 3. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na swoich urządzeniach końcowych. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 4. eFitness przetwarza oraz udostępnia Google, Linkedin i Facebook dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach marketingowych:

  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Użytkownik,

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

  4. informacje o skorzystaniu z Usług przez Użytkownika.

§ 6. Retencja danych

 1. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:

  1. świadczenia Usług, a po jego zakończeniu, w związku  z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. podatkowych);

  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym Kodeksu cywilnego, Ordynacji podatkowej;

  3. rozpatrzenie reklamacji (w tym w ramach rękojmi) – przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

  4. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej; natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

  5. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu (np. newsletter) – do czasu cofnięcia zgody;

  6. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. przenoszenia swoich danych do innego administratora;

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;

  7. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: [email protected]. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Administrator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

 2. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

 3. Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na udostępnianie im newslettera eFitness.

 2. Zautomatyzowane przetwarzanie polega na profilowaniu subskrybentów automatycznie i wysyłaniu na tej podstawie spersonalizowanych wiadomości lub kontaktowania się telefonicznie.

 3. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na stronie internetowej, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

§ 9. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EFITNESS SA siedzibą w Poznaniu, tel. +48 61 666 12 88, adres e-mail: [email protected]

 2. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Administratora Danych na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: RODO). 

 3. Odbiorcy danych:

  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Jednocześnie informujemy, że w związku z procesem rekrutacji nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

 4. Okres przechowywania danych:

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych, w ramach której wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych oraz przez okres do 2 lat po zakończeniu rekrutacji, w ramach której przekazaliście Państwo nam swoje dane, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych także w kolejnych rekrutacjach. 

 5. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych, 
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na adres poczty mailowej podany w pkt I lub list przesłany na mój adres pocztowy podany w pkt I powyżej.
 6. Skarga do organu nadzorczego:

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 7. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych.

DO GÓRY